The Queen of Clubs
V en W Rekening Begroting Uitkomst Begroting
Uitgaven 2019/2020 2018/2019 2018/2019
Zaalhuur 1300,00 1300,45 1300,00
Bankkosten 150,00 142,00 0,00
Internet Kosten 45,00 41,14 40,00
Speelmateriaal 100,00 139,76 150,00
Evenementen 1200,00 1281,35 2200,00
Adm. Kosten 0,00 64,86 100,00
Attenties Leden 200,00 352,22 105,00
0,00 0,00 30,00
Batig Saldo/Nadelig Saldo -395,00 -679,41 0,00
2600,00 2642,37 3925,00
Ontvangsten
Contributies 2600,00 2635,00 3825,00
Rente-Bankkosten 0,00 7,37 100,00
2600,00 2642,37 3925,00
       
Contributie 2019/2020 85,00
Entree geld 0,00
Betalen op rekening NL44ABNA0604029535
t.n.v. The Queen of Clubs
       
Balans per 1 Juli
Aktiva 1-7-2019   1-7-2018
Liquide Middelen 7777,24 8456,65
Overlopende Activa 0,00 0,00
Totaal 7777,24 8456,65
Passiva
Eigen Vermogen 8456,65 8692,03
Netto Resultaat -679,41 -235,38
7777,24 8456,65
Reservering Lustrum 0,00 0,00
Reservering Speelm. 0,00 0,00
Overlopende Passiva 0,00 0,00
7777,24 8456,65