The Queen of Clubs
V en W Rekening Begroting Uitkomst Begroting
Uitgaven 2016/2017 2016/2017 2017/2018
Zaalhuur 1300,00 1304,00 1300,00
Lustrumreserve 0,00 0,00 0,00
Internet Kosten 40,00 38,72 40,00
Speelmateriaal 150,00 114,35 150,00
Evenementen 2200,00 1756,40 1700,00
Adm. Kosten 100,00 0,00 0,00
Attenties Leden 105,00 25,00 150,00
KvK 30,00 0,00 0,00
Batig Saldo/Nadelig Saldo 0,00 -80,85 -185,00 3340
3925,00 3157,62 3155,00
Ontvangsten
Contributies 3825,00 3230,00 3230,00
Rente-Bankkosten 100,00 -72,38 -75,00
3925,00 3157,62 3155,00
 
Contributie 2017/2018 85,00
Entree geld 0,00
Betalen op rekening NL44ABNA0604029535
t.n.v. The Queen of Clubs
 
Balans per 1 Juli
Aktiva 1-7-2017   1-7-2016
Liquide Middelen 8522,03 8772,88
Overlopende Activa 170,00 0,00
Totaal 8692,03 8772,88
Passiva
Eigen Vermogen 8772,88 9026,83
Netto Resultaat -80,85 -253,95
8692,03 8772,88
Reservering Lustrum 0,00 0,00
Reservering Speelm. 0,00 0,00
Overlopende Passiva 0,00 0,00
8692,03 8772,88