The Queen of Clubs
V en W Rekening Begroting Uitkomst Begroting
Uitgaven 2011/2012 2011/2012 2012/2013
Zaalhuur 1300,00 1270,50 1300,0
Lustrumreserve 0,00 0,00 0,0
Internet Kosten 200,00 38,72 40,0
Speelmateriaal 150,00 173,58 150,0
Evenementen 2500,00 1972,53 2200,0
Adm. Kosten 100,00 0,00 100,0
Attenties Leden 120,00 75,00 105,0
KvK 30,00 0,00 30,0
Batig Saldo/Nadelig Saldo 0,00 387,12 0,0 3925
4400,00 3917,45 3925,0
Ontvangsten
Contributies 5000,00 3825,00 3825
Rente-Bankkosten 100,00 92,45 100
5100,00 3917,45 3925
 
Contributie 2012/2013 85,00
Entree geld 0,00
Betalen op rekening ABN-AMRO 60,40,29,535
t.n.v. The Queen of Clubs
 
Balans per 1 Juli
Aktiva 1-7-2013   1-7-2012
Liquide Middelen 8152,85 8301,16
Overlopende Activa 0,00 0,00
Totaal 8152,85 8301,16
Passiva
Eigen Vermogen 7765,73 8920,87
Netto Resultaat 387,12 -1155,14
8152,85 7765,73
Reservering Lustrum 0,00 0,00
Reservering Speelm. 0,00 0,00
Overlopende Passiva 0,00 535,43
8152,85 8301,16